Činnosti

spoločnosti MARCO-CONSTRUCTIONS s.r.o je zameraná na:

STAVEBNÁ VÝROBA

 • Vystupuje priamo ako dodávateľ stavby, alebo jej časti, zodpovedá za termíny, kvalitu a cenu diela.
 • Ponúka pomoc pri zabezpečení financovania daného projektu.
 • Ponúka organizovanie a vyhodnocovanie tendrov a odúčtovanie stavieb.
 • Ponúka kompletné dodávky a služby technického zabezpečenia budov a to:
  • Vzduchotechniku a klimatizáciu
  • Vykurovanie a chladenie
  • Meranie a reguláciu
  • Elektroinštalačné práce ( silnoprúd a slaboprúd)
  • Zdravo-technické inštalácie
  • Inžinierske siete ( voda, kanál, plyn)
stavebná výroba

PROJEKTOVÝ A STAVEBNÝ MANAŽMENT

 • Výber lokality
 • Zastupovanie pri jednaniach s majiteľmi pozemkov a správcami inžinierskych sietí
 • Cenové kalkulácie a odhady
 •  Priame riadenie projektov po stránke technickej, časovej, kvalitatívnej a finančnej
 • Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie na všetkých úrovniach projektu
 • Zabezpečenie inžinierskych činnosti pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou ( EIA, ÚR, SP, KOLAUDÁCIA)
 • Výkon činnosti stavebného dozoru
 • Riadenie a koordinácia jednotlivých dodávateľov stavby počas realizácie diela
 • Vypracovanie a kontrola harmonogramu prípravy a realizácie projektu

Máte otázky? týkajúce sa Vášho projektu ...

Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktovať teraz
HORE